Ochrana osobních údajů

PODLAHY JONÁŠ s.r.o. (dále společnost) se jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty v souvislosti s podnikáním, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace související se zpracováním osobních údajů

Správce osobních údajů
PODLAHY JONÁŠ s.r.o.
IČO: 06626815
Adresa: Štursova 626/56, Ústí nad Labem 400 01
E-mail: ladaber@seznam.cz
Tel: +420777169344

Právní základ pro zpracování osobních údajů

  • Smlouvy o poskytování služeb, zhotovení díla a podobně
  • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů a vyplývá ze zákona nebo ze smlouvy

Účel zpracování
Poskytování plnění podle smlouvy uzavřené se subjektem osobních údajů nebo je uloženo zákonem

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci
  • Poskytovatelé údržby informačního systému
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů subjektu poskytujícího osobní údaje

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy o poskytování služeb, zhotovení díla apod. a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, např. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva poskytovatele osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že osoba má právo od správce – společnosti získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Má také právo, aby správce-společnost bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – společnosti zlikvidovat osobní údaje, které o osobě zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a osoba o to požádá.

Osoba má právo, aby správce – společnost v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – společnosti, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má osoba právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává osobě možnost získat osobní údaje, které správci poskytla, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, nebo žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění poskytovaného dle uzavřené smlouvy, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
V případě, že bude osoba jakkoli nespokojena se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – společností, může podat stížnost přímo společnosti, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech osoby poskytující osobní údaje, je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)